දෙවන පාසල් වාර නිවාඩුව ගැන නිවේදනයක්

views 1055 2020-09-30 05:19:00 news

රජයේ පාසල් හා රජය අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල දෙවන පාසල් වාරය 2020 ඔක්තෝබර් මස 09 වන සිකුරාදායින් අවසන් කෙරෙන බව අධරජයේ පාසල් හා රජය අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල දෙවන පාසල් වාරය 2020 ඔක්තෝබර් මස 09 වන සිකුරාදායින් අවසන් කෙරෙන බව අධ
(under the courtesy of nethnews.lk news web)

පුවත්

Recent Post