දරුවාගේ දත් ගැනයි මේ

views 2018-04-05 11:37:00 mother_New

* කිරිදත් ස්වභාවික ලෙස හැලීයාමට පෙර ගැලවීමෙන් ස්ථිර දත් මෝදුවන විට දන්ත විකෘති බවක් ඇතිවිය හැකියි.

* මුඛයේ පිටුපස කිරිදතක් (චාර්වක) හදිසි අවස්වකදී ගැලවීම කළහොත් එහිදී ඇතිවන හිදැසට දෙපස ඇති දත් නෙරා ඒම නිසා පසුකාලීනව ස්ථිර දත් ඇන්දේ දතක විකෘතියක් ඇතිවීමට හැකියි.

*ඉහත තත්ත්වය වළක්වා ගැනීමට ස්ථිර දත් මෝදුවන තෙක් එම හිදැසට දන්ත වෛද්‍ය උපදෙස් මත කෘතිම ලෙස පිළියෙල කරන ලද මෙවලමක් (space maintainer) පැලඳීම සුදුසුයි.

*එමෙන්ම ස්ථිර දත් මතුවීමෙන් අනතුරුව දරුවා තුළ ඇඟිලි ඉරීම, නිය‍පොතු සැපීම, පැන්සල් සැපීම, සූප්පු භාවිතය ආදී පුරුදු පවතින්නේ නම් එයද දන්ත විකෘතිය ඇති කිරීමේ අවදානම සහිතයි.

*දත්වල සාමාන්‍ය පිහිටීමෙන් වෙනස් වූ දන්ත විකෘතියක් නිරීක්ෂණය වුවහොත් දන්ත වෛද්‍යවරයකු මුණගැසී අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දෙන්න.

උදා – නිසි කලට හැලී නොගිය දතක් වේ නම් හෝ සාමාන්‍ය දත් සංඛ්‍යාවට වඩා අතර දතක් පිහිටන විටක දන්ත වෛද්‍යවරයකු හමු වන්න.


​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල