කෙසෙල්මුව මිශ්‍ර උම්බලකඩ බැදුම

views 2017-10-13 10:38:00 kitchen

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
ලොකුලූනු ග්‍රෑම් 500
උම්බලකඩ කැබැලි ග්‍රෑම් 200
කෙසෙල්මුව ග්‍රෑම් 200
කෑලි මිරිස් මේස හැඳි 2
කජු මද ග්‍රෑම් 100
සීනි මේස හැඳි 2
ලුණු කුඩු රසට අනුව
 
සාදන ආකාරය
ලොකුලූනු, කෙසෙල්මුව ඉතා සිහින්ව නූල් ලෙස කපා ගන්න. දැන් මේ දෙවර්ගයම රත්වූ ගැඹුරු තෙ‍ලේ රන්වන් පාටට බැද තෙල් බේරෙන්නට තබන්න. දැන් කජු මදද කුඩාවට කපා තෙලට දමා ඉක්මනින් ඉවත් කර ගන්න. දැන් වෙනත් බඳුනක් ලිප තබා තෙල් ස්වල්පයක් දමා රත් කරන්න. රත්වන විට උම්බලකඩ කැබැලි දමන්න. බැදීගෙන එන විට ලුණු, කෑලි මිරිස්, සීනි දමන්න.
අන්තිමට බැදගත් කජු, ලොකු ලූනු, කෙසෙල්මුව එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න. නිවෙන්නට හැර පිරිසිදු වියළි අසුරනයක දමා කලක් තබා ගෙන පාවිච්චි කරන්න.


Wmqgd .ekSu ,la�u mqj;a m; weiqfrks

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල