කෙසෙල් ගෙඩි සලාදය


views 2017-07-14 10:55:00 kitchen

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය,

    කුඩා හතරැස් කොටු කපාගත් කෙසෙල් අඬු කෝප්ප 04 (හොඳින් ඉදුණු ආනමාළු, කෝලිකුට්ටු, ඇඹුල් වැනි කෙසෙල් වර්ගයක්)
    ළූණු ග්‍රෑම් 25
    රෝස්ට් කරගත් කජු මද ග්‍රෑම් 25
    වියළි මිදි ග්‍රෑම් 25
    ගාගත් පොල් මේස හැඳි 03
    ලුණු රසට අනුව
    ගම්මිරිස් කුඩු රසට අනුව
    දෙහි යුෂ ස්වල්පයක්
    තක්කාලි ග්‍රෑම් 25
    ළූණු කොළ ග්‍රෑම් 25
    මාළු මිරිස් ග්‍රෑම් 25

සාදන ආකාරය,

    කෙසෙල් කැබලි හා සමාන තරමේ හතරැස් කොටුවලට ළූණු, තක්කාලි සහ මාළු මිරිස් ද කපා ගන්න
    ළූණු කොළද අඟල් 1/4 ප්‍රමාණයට කපා ගන්න
    දැන් භාජනයක් ගෙන එයට පොල්, ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු, දෙහි යුෂ දමා මිශ්‍ර කර ගන්න
    කපා ගත සියල්ලත් කජු මදත් වියළි මිදිත් දමා පොඩි නොවන සේ මිශ්‍ර කර ගන්න


​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල