ඉන්දියානු විදියට මාළු ටික්කා මසාලා  සාදාගන්නා ආකාරය

views 2017-03-21 09:47:00 kitchen

මාළු ග්රෑ ම් 300 පමණ
කුඩාවට කපා ගන්නා ලද ලුණු ගෙඩි 2ක්
අබරා ගන්න ලද සුදුලුනු ස්වල්පයක්
සුදුරු තේ හැදී 1 ක්
මදුරු තේ හැදී 1 ක්
ගරම් මසාලා තේ හැදී 2 ක්
ගම්මිරිස්‌ තේ හැදී  1 ක්
මිරිස් කුඩු තේ හැදී 2 ක්
පාම් පිටි තේ හැදී 2 ක්
දෙහි යුෂ ස්වල්පයක්
ලුණු
කොතමල්ලි කොළ
මිංචි කොළ ස්වල්පයක්
යෝගට් ග්රෑසම් 100 පමණ
අවශ්ය  නම් කහ ස්වල්පයක් එක් කරන්න

ඉහත සදහන් සියල්ල බාජනයකට දමා හොදින් කවලම් කරගන්න .ඉන්පසු මාළු ටික බජනයට දමා මිශ්ර  කරගන්න
මිශ්රනණය පැයක් පමණ ශීතකරණයේ තබන්න .
බජනයක් ගෙන හොදින් රත් කරන්න එයට මිශ්රන කරගත් මාළු ටික දමා විනාඩි 10 පමණ පිස ගන්න.
ඉන්පසු බත් සමග මේසය මතට යවන්න .

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල