නිවෙසක කාමර ඛෙදිය යුතු දිශා පිළිවෙළ

views 2017-05-18 11:34:00 hplans_New

උතුරු දිශාව - වටිනා වස්තු ගබඩා කාමරය,නිදන කාමර
නැගෙනහිර දිශාව - නාන කාමරය
ගිණිකොණ දිශාව - මුළුතැන්ගෙය
දකුනු දිශාව - නිදන කාමර
බටහිර දිශාව - ශාස්ත්‍රීය කටයුතු කාමරය,කෑමකන කාමරය
ඊශාන දිශාව - ආගමික කටයුතු සිදු කරන ස්ථානය කාමරය
වයඹ දිශාව- ධාන්‍ය ගබඩා කාමරය
නිරිත දිශාව - වැසිකිළි කැසිකිළි ආදිය සහ ආයුධ ගබඩාව

pasanliya.info​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල