සිනාව විහිළුවක් නෙවෙයි

views 2020-01-23 12:30:00 Life_New

සතුටු සිනාවකට විනෝදය ගෙන දෙන පොත් බලන්න. ප්‍රහසනාත්මක සිනමා නිර්මාණ රස විඳින්න.

මිතුරු මිතුරියන් සමඟ සිනා සෙන්න.

ලාෆ්ටර් යෝගා පුහුණුවේ යෙදෙන්න.

අන්‍යයන් සමඟ විහිළු කතා පවසන්න. සිනාවේ බලය බෙදා ගන්න.

ලාෆ්ටර් යෝගා පිටුපස ඇති රහස හුස්ම, සිනාව සහ සතුටයි. මෙහිදී සිනාවෙන්නේ උදරයෙන්. එයින් පූර්ණ ආශ්වාසයක් සහ ප්‍රශ්වාස ලැබෙනවා.

සිනාව විශ්ව භාෂාවක්.

කෙනකුගේ සිනාවක් ඔහු / ඇය අපහසුවකින් තොරව විවේකී මනසකින් සිටින බවට ඉඟියක්.

සෑම සිනාවක්ම එකවාගේ නැහැ. විවිධ සිනාවන් මොළයේ විවිධ කලාප අතර සබඳතාවක් ගොඩනඟනවා.

වාසනාවකට කාන්තාවන් පිරිමින්ට වඩා සිනා සෙනවා. පිරිමියාට වඩා කාන්තාව 126% වාරයක් සිනා සෙනවා.

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල