ගවුමකට ගැළපෙන කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

views 2017-01-18 03:13:00 Hair_New

ගවුමකට ගැළපෙන කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

curtesy : diyaniya


​සිංහල ලිපි

  • කොණ්ඩේ සුදුයි පිළියමක් නැද්ද

    2017-03-19 03:02:00 Views 110 Read More...

    කොණ්ඩය හෙවත් හිසකෙස් සඳහා ලොකු කුඩා බාල මහලු සෑම දෙනා දක්වන්නේ පුදුම උනන්දුවක්ග කොතරම් වයසට ගියත් කොණ්ඩය කළු කර තබා ගැනීමට මිනිසුන් දකවන උනන්දුවෙන් පේන්නේ ර්‍ණහිසකෙස්” අප තුළ සිදුකර ඇති බලපෑමයිග හිසකෙස් ර්‍ණසුදුවීම” ගැන අද අපි කතා කරමු

  • නොදැනුවත්කම නිසා කෙස් ගස් ගැලවෙන්නේ මෙහෙමයි

    2017-03-05 03:34:00 Views 183 Read More...

    හිසකෙස් ගැලවිලා යන එක ලෝකයේ කාන්තාවන් සීයට 93කට තියෙන මහ විශාල ප්‍රශ්නයක්. සමහර අයගෙ කෙස් අහුරු පිටින් ගැලවිලා යන අවස්ථාත් තියෙනවා.