ද`ගකාර දියනියට විලාසිතා

views 2011-09-21 11:41:00 BEAUTY

ළසපට ිරජ=,යඑඑචථරැරැජාබගඑය්රමබ්හ්ගජදගමනරැඉැ්මඑහරැේියසදබ2ගවචට, අසාඑය=,, රැඝ

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල