සම පැහැපත් කරන දොඩම් ලෙලි

views 2018-07-16 12:45:00 BEAUTY

සම අවපැහැ ගැනීමෙන් ඔබව අවලස්සන කරනවා. ඒ නිසා පැහැපත් සමක් ලබා ගන්න හැමෝම කැමැතියි. සම පැහැපත් කරගන්න අද කාලයේ තරුණියන් මිල අධික රූපලාවණ්‍ය ප්‍රතිකර්මවලට යොමුවීම වැඩි වශයෙන් දක්නට ලැබෙන කරුණක්.
 
එහෙත් නිවෙසේදීම කළ හැකි සරල ප්‍රතිකර්මයන් මගින් ද සම පැහැපත් කළ හැකි බව ඔබ දන්නවා ද? ඒ සදහා අවශ්‍ය වන්නේ ද්‍රව්‍යයන් කිහිපයක් පමණයි. දොඩම් ගොඩි 20 ක් (සතියක් සඳහා), පිරිසුදු කිරි ටිකක්, හොඳම වර්ගයේ මී පැණි, දෙහි ඇඹුල් ටිකක්, නිවෙසේදී කොටාගත් හාල්පිටි ටිකක්. මේ ද්‍රව්‍යයන් යොදා සකසන මේ මිශ්‍රණය ආලේපනයෙන් මාස තුනක කාලයක් ඇතුළත ඔබට පැහැපත් සමක් ලැබේවි.

දොඩම් ගෙඩි විස්සම අරගෙන ලෙල්ල පරෙස්සමින් ගලවන්න.

ඉන්පසු යුෂ මිරිකා ගන්න. එයට වතුර සහ සීනි එකතු කරන්න එපා. දැන් දොඩම් යුෂ ශීතකරණයේ තබා විටින් විට පානය කරන්න. උදෑසන හිස්බඩ පානය කරනවා නම් වඩාත් හොඳ ප්‍රතිඵල ගෙන දේවි.

ගලවාගත් දොඩම් ලෙලි ටික කතුරකින් සිහින්ව කපා දවස් දෙකක් පමණ අව්වේ වේළාගන්න.

දැන් ග්‍රයින්ඩර්කර හොඳින් කුඩුකර බෝතලයකට අසුරන්න. දොඩම් කුඩු තේ හැඳි 2 ක් පීරිසියකට දමා එයට කිරි තේ හැඳි 2 ක් එකතු කරන්න. මී පැණි තේ හැඳි දෙකක් ද එකතු කරන්න. අවසානයට එයට දෙහි යුෂ ටිකක් එකතුකර හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.

මෙම ආලේපනය ගැල්වීමට පෙර ඔබේ මුහුණ උණු වතුරින් ස්ටීම් කරගන්න. ඉන්පසු හාල් පිටි හා මී පැණි මිශ්‍රකර මුහුණේ ගල්වන්න.

දැන් හොඳින් ස්ක්‍රබ්කර උණු වතුරින් සෝදා හරින්න. දැන් සාදාගත් දොඩම් ලෙලි මිහ්‍රණය මුහුණෙත් ගෙලෙත් ආලේපකර පැය භාගයක් පමණ සිටින්න. අවසානයට සිසිල් ජලයෙන් සෝදා පිරිසුදු ටවල් එකකින් තෙත මාත්තු කරන්න.

ම අවපැහැ ගැනීමෙන් ඔබව අවලස්සන කරනවා. ඒ නිසා පැහැපත් සමක් ලබා ගන්න හැමෝම කැමැතියි.

සම පැහැපත් කරගන්න අද කාලයේ තරුණියන් මිල අධික රූපලාවණ්‍ය ප්‍රතිකර්මවලට යොමුවීම වැඩි වශයෙන් දක්නට ලැබෙන කරුණක්.

එහෙත් නිවෙසේදීම කළ හැකි සරල ප්‍රතිකර්මයන් මගින් ද සම පැහැපත් කළ හැකි බව ඔබ දන්නවා ද? ඒ සදහා අවශ්‍ය වන්නේ ද්‍රව්‍යයන් කිහිපයක් පමණයි. දොඩම් ගොඩි 20 ක් (සතියක් සඳහා), පිරිසුදු කිරි ටිකක්, හොඳම වර්ගයේ මී පැණි, දෙහි ඇඹුල් ටිකක්, නිවෙසේදී කොටාගත් හාල්පිටි ටිකක්. මේ ද්‍රව්‍යයන් යොදා සකසන මේ මිශ්‍රණය ආලේපනයෙන් මාස තුනක කාලයක් ඇතුළත ඔබට පැහැපත් සමක් ලැබේවි.

දොඩම් ගෙඩි විස්සම අරගෙන ලෙල්ල පරෙස්සමින් ගලවන්න.

ඉන්පසු යුෂ මිරිකා ගන්න. එයට වතුර සහ සීනි එකතු කරන්න එපා. දැන් දොඩම් යුෂ ශීතකරණයේ තබා විටින් විට පානය කරන්න. උදෑසන හිස්බඩ පානය කරනවා නම් වඩාත් හොඳ ප්‍රතිඵල ගෙන දේවි.

ගලවාගත් දොඩම් ලෙලි ටික කතුරකින් සිහින්ව කපා දවස් දෙකක් පමණ අව්වේ වේළාගන්න.

දැන් ග්‍රයින්ඩර්කර හොඳින් කුඩුකර බෝතලයකට අසුරන්න. දොඩම් කුඩු තේ හැඳි 2 ක් පීරිසියකට දමා එයට කිරි තේ හැඳි 2 ක් එකතු කරන්න. මී පැණි තේ හැඳි දෙකක් ද එකතු කරන්න. අවසානයට එයට දෙහි යුෂ ටිකක් එකතුකර හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.

මෙම ආලේපනය ගැල්වීමට පෙර ඔබේ මුහුණ උණු වතුරින් ස්ටීම් කරගන්න. ඉන්පසු හාල් පිටි හා මී පැණි මිශ්‍රකර මුහුණේ ගල්වන්න.

දැන් හොඳින් ස්ක්‍රබ්කර උණු වතුරින් සෝදා හරින්න. දැන් සාදාගත් දොඩම් ලෙලි මිහ්‍රණය මුහුණෙත් ගෙලෙත් ආලේපකර පැය භාගයක් පමණ සිටින්න. අවසානයට සිසිල් ජලයෙන් සෝදා පිරිසුදු ටවල් එකකින් තෙත මාත්තු කරන්න.

curtesy :tharunie.lk


​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල