අත් බෙහෙත් අළුහම්වලට පේර කොළ හොඳයි විශාල පිරිසක් අළුහම් වලට නියම විසදුම මෙන්න

views 2017-03-21 09:38:00 BEAUTY

තරුණ වැඩිහිටි බොහෝ දෙනෙකුට ඇතිවන ගැටලුවක් ලෙස අළුහම් හඳුන්වන්නට පූළුවන්

මූහූණේ සහ ශරරයේ ප්‍රියකරු බව අළුහම් මගින් නැතිවෙන අතර මේ නිසාම හමේ නොයෙකුත් ස්ථානවල වර්ණය ද වෙනස්වී අශෝබන බවක් ද ඇතිවෙයි. මෙය පූස් (දිලීර) විශේෂයක් නිසා හට ගන්නා සමේ රෝගයකි. ශරරයේ බාහිරින් කරන්නා වූ බෙහෙත් මගින් සූව නොවූණොත් ශරරයේ ලේ පිරිසිදු වීමටද ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය වේවි. ඒ වගේම පහත සඳහන් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමෙන් අළුහම් රෝගයෙන් සූවයක් ලබාගැනීමට හැකිවනූ ඇත.

හීන් අරත්ත අල ගිතෙල්වලින් අඹරා, අළුහම් මත අතුල්ලා පැයකට පමණ පසූව නාන්න. එක දිගටම මෙම ප්‍රතිකාරය කිරමෙන් හොඳ ප්‍රතිඵළ ලබාගත හැකියි.

ඇත්තෝර ඇට, දුම්මල, විනාකිරි සමග අඹරා අළුහම් ඇති ස්ථානවල ආලේප කර පැය දෙකකට පමණ පසූව නාන්න. සතියකට දින තුනක් පමණ මෙම ප්‍රතිකාරය කරන්න.

පේර කොළ කොටා, අළුහම් ඇති ස්ථානවල ආලේප කරන ටික වේලාවකට පසූව සෝදා හරින්න.

කරල් සැබ, පූළුස්සාගත් අළු තල තෙල් සමග මිශ්‍රකර අතුල්ලා පැයකට පසූව නාන්න.

අඹ පොතු, අරළු, සැවැන්දරා මූල්, ලොත්සූබූළු, සූදු හඳුන් එක පමණ ගෙන සියූම්ව කුඩූකර ඇල් දියෙන් අඹරා ස්නානයට පැයකට පළමූව ගාන්න. දිගින් දිගටම මෙම ප්‍රතිකාරය කිරමෙන් ශරරයේ දුඟද දුරු වී යන අතරම අළුහම් ද සූවවෙයි.

සවකාර ලුණූ, ගෙන්දගම් එක ප්‍රමාණයෙන් ගෙන අඹරා අළුහම් මත තවරා ටික වේලාවකට පසූව නාන්න. මෙවැනි අත් බෙහෙත් ක්‍රම අනූගමනය කිරමෙන් අළුහම් සූවකර ගත හැකි වේ

taktik.info


​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල