විසඳුමක් නැත්නම් සතියක දුම්රිය වර්ජනයක්

0 Jun 04, 2018 09.31am Gossip

පවතින වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමට ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග ලිඛිතව අද (04දා) දිනය තුළ නොලැබුණහොත් දින 07ක දුම්රිය වැඩ වර්ජනයක් සිදු කිරීමට කටයුතු කරන බව දුම්රිය තාක්ෂණ සේවා වෘත්තීය සමිති කමිටුව සඳහන් කරයි.
( උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි)

පුවත්

Recent Post