දිසා 5කට නාය අනතුරු නිවේදනයක්

0 Sep 11, 2017 09.24am Gossip

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් රත්නපුර, කළුතර, ගාල්ල, කෑගල්ල සහ නුවරඑළිය යන දිස්ත්‍රික් 05 සඳහා ඉදිරි පැය 24 කාලය සඳහා නායයෑම් අනතුරු නිවේදනයක් නිකුත් කොට ඇත.

පසුගිය පැය 72 තුළ වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 250 ඉක්මවා ඇති බැවින් මෙන් ම වර්ෂාව තවදුරටත් පවතී නම් නායයෑම්, බෑවුම් කඩා වැටීම්, ගල් පෙරළීම, පොළොව ගිලා බැසීම සහ පස් කණ්ඩි කඩාවැටීම අවදානම් පිළිබඳ අවධානයෙන් සිට අවශ්‍ය වුවහොත් ආරක්ෂාකාරී ස්ථාන වෙත යාමට සූදානම් වන ලෙස එම සංවිධානය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටි.

ඒ අනුව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇහැලියගොඩ, අයගම, රත්නපුර, ඇලපාත, කුරුවිට සහ කිරිඇල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය සහ ඒ අවට ප්‍රදේශ, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බුලත්සිංහල, පාලින්දනුවර, අගලවත්ත, වලල්ලාවිට, ඉංගිරිය සහ මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස සහ ඒ අවට ප්‍රදේශ, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නාගොඩප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස සහ ඒ අවට ප්‍රදේශ, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ දෙහිඕවිට, යටියන්තොට සහ බුලත්කොහුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස සහ ඒ අවට ප්‍රදේශ, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ අම්බගමුව කොරලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස සහ ඒ අවට ප්‍රදේශ වෙත මෙලෙස නායයෑම් අනතුරු ඇති විය හැකි බැවින් අවධානයෙන් සිටින ලෙසට ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් එම නිවේදන නිකුත් කොට ඇත.
(දිනමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි)

පුවත්

Recent Post